Kantoornieuws

Gevolgen coronavirus voor onze dienstverlening

Het gaat in tegen alles waar we voor staan als team van Post Consultancy qua laagdrempeligheid en klantcontact maar ook wij zijn helaas genoodzaakt om de volgende maatregelen te treffen (in navolging van de adviezen hierover van Rijksoverheid en RIVM):

  • Alle face tot face afspraken komen te vervallen.
  • Het kantoor is gesloten voor klanten, relaties en overige bezoekers.
  • Poststukken kunnen in de brievenbus gedeponeerd worden en als het grote poststukken betreft die niet in de brievenbus passen kunnen deze in de daarvoor bestemde plastic container die voor de ingang van het kantoor staat gedeponeerd worden. Onze receptioniste heeft daar zicht op en pakt het direct binnen. Dit is mogelijk tussen 8.30 uur en 16.00 uur. Daarvoor en daarna zal de container niet (direct) geleegd worden.
  • Een groot deel van onze medewerkers werkt thuis en hebben geen offline afspraken.
    Via telefoon en e-mail zijn we gewoon bereikbaar. Als er afspraken of consults gepland staan, kunnen die telefonisch plaatsvinden of via webcam, WhatsApp bellen of andere technische toepassingen.

Deze maatregelen gelden in ieder geval voor de komende twee weken dus tot maandag 30 maart.
We houden u via onze gebruikelijke informatiekanalen zoveel als mogelijk op de hoogte van eventuele wijzigingen in deze situatie.

Ook zullen we u als klant en dan met name de ondernemers via onze informatiekanalen proberen zoveel als mogelijk (in deze hectische en zich snel kunnen wijzigende omstandigheden) ook van advies te voorzien inzake maatregelen en mogelijkheden vanuit Rijksoverheid om u tegemoet te komen in deze lastige omstandigheden.

We hopen op uw begrip voor het nemen van deze ingrijpende maatregelen en wensen u ook veel sterkte in deze periode.

Het Team van Post Consultancy

Telefoon: 0527- 687204

E-mail:

Website: https://www.post-consultancy.nl/nieuws/kantoornieuws

Facebook: https://www.facebook.com/postconsultancy

Twitter: www.twitter.com/PostConsultancy


Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland

Als onderdeel van de Regiodeal (tussen het Rijk en de regio o.a. om Maritiem Urk te versterken) is het Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland opgericht. Doel van het Fonds is om de beroepsbevolking blijvend inzetbaar te houden op de maritiem technische arbeidsmarkt en om de economische positie van het Maritiem Cluster Urk te versterken. 
Het fonds wil gerichte scholing stimuleren en toegankelijk maken door een financiële tegemoetkoming te bieden in de vorm van een tegoedbon van maximaal € 5.000. De regeling richt zich in het bijzonder op de doelgroep tot mbo-4 niveau en woonachtig of werkzaam in de maritieme sector is op Urk of in de Noordoostpolder. Medewerkers van bedrijven kunnen de gevraagde kennis en vaardigheden op peil houden of brengen en ook kunnen mensen worden opgeleid voor beroepen waar het bedrijfsleven in de maritieme sector behoefte aan heeft.

Voor de beroepsvisserij IJsselmeer-Markermeer-IJmeer is een extra tegoedbon beschikbaar om de kansen (omscholing) op de arbeidsmarkt te vergroten.

Meer informatie is te vinden op www.flevoland.nl/scholingsfonds. Mocht u vragen hebben over deze regeling kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen via 0527-687204 of

NB: Stapeling met regelingen van het OTIB of OOM is toegestaan


Vervalste diploma's; Controleren diploma sollicitant.

In het Algemeen Dagblad van 28 oktober 2019 waarschuwt de MBO Raad voor vervalste diploma's. Vooral in de zorg en in de installatietechniek nemen de meldingen van misbruik toe. Werkgevers moeten dan ook allert zijn op eventueel gebruik van vervalste diploma's.

Wat kunt u als werkgever doen bij twijfel of vermoedens van een vervalst diploma?
Als u zekerheid wenst over een afgeronde opleiding, kunt u een kandidaat vragen om een digitaal uittreksel van het diploma. Dit kan de sollicitant gratis downloaden op de site van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Een van de kenmerken waaraan u de echtheid van het document kunt herkennen is een blauwe balk bovenaan het document met de melding 'Gecertificeerd door diplomaregister. duo.nl Dienst Uitvoering Onderwijs, certificaat uitgegeven door......'
(bron: Aan de orde NOAB jaargang 29 nr. 4 -2019)


Nieuw btw-identificatienummer eenmanszaken

Vanaf 1 januari 2020 krijgen eenmanszaken en ZZP’ers een nieuw btw-identificatienummer.

Alle eenmanszaken krijgen in het najaar van 2019 een brief van de Belastingdienst met daarin een nieuw btw-identificatienummer (ook wel btw-id genoemd). Dit nieuwe nummer gaat u vanaf 1 januari 2020 gebruiken bij al uw contacten met klanten of leveranciers. U moet dit nummer vermelden op uw facturen en uw website. Staat uw oude nummer nog op uw briefpapier, website of andere communicatiemiddelen? Vervang het dan door het nieuwe btw-identificatienummer. Doet u zaken binnen de EU? Vraagt u btw over de grens terug? Dan moet u het btw-id tijdig doorgeven aan uw leveranciers.

Waarom een nieuw nummer?
In het oude btw-nummer is uw burgerservicenummer (BSN) verwerkt waardoor uw privacy niet goed beschermd is. Het nieuwe nummer ziet er als volgt uit: Landcode NL, 9 cijfers, de letter ‘B’ en een controlegetal van 2 cijfers. De 9 cijfers hebben niets meer met uw BSN te maken.

Twee btw-nummers in plaats van één
De gekozen oplossing door de belastingdienst betreft een tussenoplossing, waardoor je in de praktijk twee nummers gaat gebruiken. Uw huidige btw-nummer noemen we voortaan het omzetbelastingnummer (ob-nummer). Dit nummer blijft u gebruiken bij contact met de Belastingdienst (o.a. voor uw aangifte omzetbelasting). Het nieuwe nummer (btw-identificatienummer) is dus voor uw facturen, websites en voor handel binnen de EU.

Met deze maatregel is de privacy van ondernemers beter beschermd omdat het btw-nummer op basis van uw BSN niet meer richting klanten kenbaar wordt gemaakt.

Nieuwe ondernemers die starten ná 1 januari 2020 krijgen 1 btw-identificatienummer (btw-ID).

Na ontvangst van uw nieuwe btw-identificatienummer moet u dus zorgen dat:
- Het btw-id wordt ingevuld in uw administratie
- Uw facturen en overige verkoopdocumenten (lay-out) zijn voorzien van dit nummer
- Het nieuwe nummer op uw website wordt geplaatst
- Het nieuwe nummer wordt doorgegeven aan leveranciers binnen de EU.


Kleineondernemersregeling omzetbelasting (KOR) verandert per 1 januari; dit moet u weten!

Bent u ondernemer en is uw omzet minder dan 20.000 euro? Dan is dit bericht van groot belang voor u.

Per 2020 wordt namelijk de kleineondernemersregeling (KOR) vervangen door een omzet-gerelateerde vrijstelling van de omzetbelasting.

Huidige regeling (KOR)
Volgens de huidige regels trek je de btw die je zelf hebt betaald af van de btw die je hebt gerekend aan je klanten. Wanneer het bedrag dat overblijft minder is dan 1.883 euro, hoef je maar een gedeelte of helemaal geen btw te betalen. Ook kan het zijn dat je een ontheffing krijgt van de administratieve verplichtingen.

Nieuwe regeling: vrijstelling (OVOB)
Vanaf 2020 geldt een omzet-gerelateerde vrijstelling voor de btw. Deze kun je gebruiken als je omzet exclusief btw in een kalenderjaar niet hoger is dan 20.000 euro. De omzet uit btw-vrijgestelde diensten telt niet mee voor de omzetgrens. Hieronder vallen bijvoorbeeld medische diensten, sportdiensten en diensten door schrijvers en journalisten.

Ondernemers kunnen, net als bij de KOR, zelf kiezen of ze gebruik willen maken van de regeling. Kern van de nieuwe regeling is dat de ondernemer die onder de omzetgrens (€ 20.000) blijft en ervoor kiest om de nieuwe regeling toe te passen, geen btw in rekening brengt aan zijn afnemers. Daar staat tegenover dat hij de btw die andere ondernemers aan hem in rekening brengen, niet in aftrek kan brengen. Ondernemers die voor toepassing van de nieuwe KOR kiezen, zijn als hoofdregel ontheven van het doen van btw-aangifte en de daarbij horende administratieve verplichtingen voor de door hen verrichte goederenleveringen en diensten in Nederland. De nieuwe regeling wordt (in tegenstelling tot de KOR) ook toegankelijk voor niet-natuurlijke personen. Hierdoor kunnen, naast natuurlijke personen, bijvoorbeeld ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en bv’s, gebruikmaken van de bijzondere regeling voor kleine ondernemers. 

WILT U GEBRUIK MAKEN VAN DE NIEUWE REGELING DAN MOET U ZICH AANMELDEN VOOR 20 NOVEMBER BIJ DE BELASTINGDIENST!

NB: later aanmelden kan ook maar dan schuift de ingangsdatum op naar het eerstvolgende tijdvak mits aangemeld uiterlijk vier weken voor het nieuwe kwartaal. Aanmelden door op de website van de Belastingdienst een pdf in te vullen en te downloaden.

Kiezen voor de btw-vrijstelling heeft ook een keerzijde. Bij zakelijke investeringen of kosten kun je de betaalde btw niet verrekenen als voorheffing.

Heb je veel zakelijke klanten? Bij gebruik van de nieuwe KOR kun je geen btw op inkopen en zakelijk kosten verrekenen. Je 'inkoopprijs' wordt dus hoger. Om dezelfde marge te houden moet je je verkoopprijs-zonder-btw verhogen. Voor zakelijke klanten wordt jouw product dan minder interessant.

De nieuwe regeling geldt voor ten minste 3 jaar. Opzegging kan dus pas na 3 jaar. Na opzegging kunt u ook pas weer terug in de nieuwe regeling na 3 jaar.
Verwacht u dus de komende 3 jaar om grote investeringen te doen dan is het niet raadzaam om u aan te melden voor de nieuwe regeling.

Hulpmiddel en overige informatie
De Belastingdienst heeft een speciaal hulpmiddel ontwikkeld, waarmee de ondernemer kan nagaan of hij voldoet aan de voorwaarden om mee te doen aan de nieuwe KOR. Ook heeft de Belastingdienst een aantal voorbeelden uitgewerkt om te laten zien wat wel of niet meedoen aan de nieuwe KOR in de praktijk betekent voor verschillende beroepsgroepen en in verschillende situaties.

Het hulpmiddel, alle informatie over de nieuwe KOR en het aanmeldformulier zijn te vinden op de website van de Belastingdienst.

Voorwaarden voor deelname aan nieuwe regeling:
1. U moet btw-ondernemer zijn
2. U moet in Nederland gevestigd zijn
3. Uw omzet mag niet hoger dan 20.000 euro zijn

Gevolgen bij gebruik nieuwe regeling:
1. U doet geen btw-aangifte meer
2. U brengt geen btw in rekening
3. U vermeldt geen btw op de factuur (wel dat er een vrijstelling is; of helemaal geen factuur)
4. U kunt geen btw meer aftrekken
5. U moet wel uw inkoopfacturen betalen
6. U moet uw omzet toetsen i.v.m. de 20.000 euro grens
7. De regeling kan niet zomaar beëindigd worden (dus ook niet bij het doen van een grote investering).

Enkele situaties waarbij toch omzetbelasting is verschuldigd ondanks de KOR-regeling:
- Bij levering van een nieuw of bijna nieuw vervoermiddel naar een ander EU-land
- Levering van een onroerende zaak die in eigen onderneming is gebruikt en/of rechten waaraan deze onroerende zaak is onderworpen
-Aankopen van goederen en diensten terzake waarvan de heffing van omzetbelasting is verlegd naar de afnemer.
- Aankopen van goederen die de ondernemer intracommunautair (uit ander EU-land) verwerft bij overschrijding van 10.000 euro drempel
- Geen mogelijkheid voor vergunning art 23.
- Ondernemer kan opteren voor belaste verhuur onroerende zaak
Mocht er achteraf toch een aangifte gedaan worden kan dit via de suppletie

Geen ontheffing aangifteverplichting voor omzetbelasting geldt bij omzetbelasting die naar de ondernemer is verlegd, zoals:
- verlegd naar afnemer in Nederland, door niet in Nederland gevestigde ondernemer
- verlegd naar aannemer voor werk van stoffelijke aard door onderaannemer
- verlegd bij uitlening van personeel
- verlegging bij levering onroerende zaak, na optie
- verlegging bij levering telefoons, laptops etc. boven de 10.000 euro per jaar
- verlegging omzetbelasting voor oude materialen (lompenregeling)

Wilt u gebruik maken van de nieuwe regeling, neem dan voor 20 november contact met ons op via 0527-687204. Mocht u nog vragen hebben over de nieuwe regeling na het lezen van bovenstaande, we geven u graag nog een toelichting.


Let op: 16 september sluitingsdatum subsidie Praktijkleren 2019!

16 september as is de uiterste aanvraagdatum inzake de subsidie Praktijkleren 2019.

Heeft u als werkgever (in bepaalde sectoren waar een tekort dreigt te ontstaan voor gekwalificeerd personeel) en als leerwerkbedrijf een leerling of student onder begeleiding dan komt u wellicht in aanmerking voor deze subsidie. Het gaat dan voornamelijk om BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) trajecten waarbij de leerling bij u werkt en een aantal weken per jaar de desbetreffende opleiding op school volgt (denk aan SW6 in BBL vorm).

Wat wij nodig hebben om de aanvraag in te kunnen dienen is sowieso de praktijkovereenkomst met het opleidingsinstituut van de leerling en het BSN nummer van de leerling.
Denkt u in aanmerking te komen, neem dan deze week nog contact met ons op (via  of 0527-687204) zodat we dit kunnen checken en de aanvraag in kunnen dienen.

NB: de subsidie werkt met terugwerkende kracht dus het gaat u om leerlingen die in het schooljaar 2018-2019 begeleiding hebben ontvangen.

 


Post Consultancy

Marsdiep 4
8321 MC Urk

0527 - 68 72 04
0527 - 69 09 53
06 - 50 86 33 35


NOAB keurmerk RGB

Volg ons op:

Bel mij terug

Laat uw gegevens achter en wij nemen spoedig contact met u op.
Vul uw naam in aub
Invalid email address.
Vul uw telefoonnummer in aub.
Invalid Input