Kantoornieuws

Covid-19 en rechten werknemer

Werknemers moeten in een aantal gevallen thuisblijven om uit te zieken en anderen niet te besmetten. Hoofdregel is dat u loon moet doorbetalen. Wat zijn de regels?

Thuisquarantaine
Als hoofdregel geldt: geen arbeid, wel loon. Tenzij de oorzaak van het niet (kunnen) verrichten van de arbeid voor rekening van de werknemer dient te komen. Dat is het geval als deze er bewust voor heeft gekozen om op vakantie te gaan naar een land met code rood of oranje. Tenzij de werknemer thuis kan werken,  betekent dit dat hij zijn arbeid niet kan verrichten en tijdens de periode van quarantaine geen recht op loon heeft.

Zwakke gezondheid
Dat een werknemer met een zwakke gezondheid extra voorzichtig is, is niet onbegrijpelijk. Het RIVM geeft een opsomming van kwetsbare personen. Dat zijn onder meer mensen met stoornissen aan de luchtwegen en longen, chronische hartaandoeningen en suikerziekte. Dat betekent niet perse dat zij niet naar het werk kunnen komen. U kunt het beste overleggen met de bedrijfsarts wat mogelijk is.

Werkweigering
Als een werknemer uit angst voor besmetting niet durft te werken, zonder dat er een goede reden is om hier bang voor te zijn, kan er sprake zijn van werkweigering. Blijft de werknemer weg, ook al heeft u geprobeerd de angst weg te nemen, dan kunt u de loonbetaling stopzetten. U moet de werknemer wel erop wijzen dat dit de consequentie is van niet op het werk verschijnen.

Veiligheid
U moet ervoor zorgen dat uw werknemers veilig en gezond kunnen werken. Dit is een open norm, die u invult op basis van voorschriften en protocollen uit de branche en van de overheid. Hierbij geldt; hoe groter het risico, des te strikter de maatregelen.

NB: als de school of creche plotseling sluit, mogen werknemers calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen. Dit verlof kan hooguit enkele dagen duren.

Bron: Aan de orde, NOAB jrg 30 nr 4 - 2020

 


Voucher Internationaal ondernemen

De regionale ontwikkelmaatschappij Horizon Flevoland heeft haar voucherregeling uitgebreid met een voucher voor Internationaal Ondernemen.  Met deze voucher kunnen ondernemers onder andere kennis en faciliteiten van derden inhuren voor het vergroten van het verdienvermogen van het bedrijf. Deelname aan een buitenlandse handelsmissie of een beurs komt ook in aanmerking voor subsidie. (NB: reis- en verblijfskosten worden niet gesubsidieerd).  Klik hier voor meer informatie over deze regeling.


Update Tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW3.0)

Als ondernemer blijf je ook na 1 oktober a.s. in aanmerking komen voor loonsteun (NOW 3) als je tenminste 20% omzetverlies hebt door de coronacrisis. Voor de tegemoetkoming in de loonkosten verlengt het kabinet de regeling namelijk met 9 maanden (3 x 3 maanden), zij het in een iets andere vorm. De NOW-regeling wordt geleidelijk afgebouwd; de vergoedingspercentages gaan dalen.

  • 1e tijdvak: in het tijdvak van oktober t/m december 2020 wordt het maximale vergoedingspercentage 80% (i.p.v. nu 90%). 10% gaat naar een fonds van waaruit omscholing voor werknemers moet worden betaald en van-werk-naar-werk-trajecten.
  • 2e tijdvak: van januari t/m maart 2021 bedraagt het vergoedingspercentage 70%.
  • 3e tijdvak: van april t/m juni 2021 wordt het 60%.

De doel van de regeling blijft het behoud van banen, maar dat zal niet in elke sector lukken. De economie zal blijvend veranderen door de coronacrisis. Vandaar dat wordt ingezet op omscholing en de van-werk-naar-werk-trajecten. Naarmate de crisis langer duurt, zullen banen verloren gaan en zullen de bedrijven hun bedrijfsvoering moeten aanpassen. Het kabinet geeft daarom in de NOW 3 vanaf het eerste tijdvak (oktober 2020) de ruimte een gedeelte van de loonsom te laten dalen, zonder dat de subsidie wordt verlaagd. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in het eerste tijdvak, naar 15% in het tweede tijdvak tot 20% in het derde tijdvak.

Korting/boete vervalt
Je kunt in overleg met de werknemers(vertegenwoordiging) bepalen of en hoe je de loonsom wilt laten dalen. Dat kan via bijvoorbeeld natuurlijk verloop, ontslag of een vrijwillig loonoffer. In het laatste geval blijft onverminderd gelden dat je arbeidsvoorwaarden niet eenzijdig kunt aanpassen. De korting/boete die in de NOW wordt toegepast op het moment dat je mensen ontslaat vanwege bedrijfseconomische redenen, vervalt.

Maximale vergoeding
Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in de eerste twee tijdvakken gelijk zijn aan de NOW 1 en 2, namelijk maximaal twee maal het dagloon, wat neerkomt op € 9.538 per maand. In het derde tijdvak zal dit worden verlaagd naar maximaal één keer het dagloon. Daarmee komt het laatste tijdvak van de NOW 3 meer in lijn te liggen met de reguliere sociale zekerheid.

Scholing – verbod uitkering dividend en bonus
De inspanningsverplichting gericht op scholing en het verbod op het uitkeren van dividend en bonusuitkeringen blijven in de NOW bestaan. De vaste (forfaitaire) opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, blijft 40%. Net als in de NOW 1 en 2 ontvang je na de aanvraag een voorschot van 80% van het subsidiebedrag en bij de vaststelling de overige 20%.

Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november 2020 te openen, waarbij een aanvraag kan worden ingediend voor het eerste tijdvak (1 oktober t/m 31 december 2020). Voor elk tijdvak kun je besluiten om wel of geen aanvraag in te dienen. Ook als je geen gebruik gemaakt hebt van de NOW 1 of de NOW 2 kun je gebruik maken van de NOW 3. De vaststelling van de subsidie vindt na afloop van de drie tijdvakken plaats, vanaf de zomer van 2021.

Bron: www.coronaregelingen.nl

 


Update Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

De belastingvrije tegemoetkoming wordt opnieuw ingezet en het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden wordt verhoogd naar € 90.000,–. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021. In deze periode zal de TVL geleidelijk worden afgebouwd.

Verscherpte voorwaarden

  • Voor het eerste tijdvak (1 oktober t/m 31 december 2020) wordt de TVL verlengd onder de huidige voorwaarden, d.w.z. dat je als bedrijf in aanmerking komt als je een omzetverlies van meer dan 30% hebt.
  • Vanaf het tweede tijdvak (1 januari 2021 t/m 31 maart 2021) worden de voorwaarden van de TVL aangescherpt, aangezien de omzetdervingsgrens wordt verhoogd naar 40%.
  • Voor het derde tijdvak (1 april 2021 t/m 30 juni 2021) geldt de grens van 45%.

De overige voorwaarden voor de TVL blijven ongewijzigd: zo blijft het percentage van de vaste kosten dat de TVL vergoedt 50%.

Bron: www.coronaregelingen.nl

 


Update bijzonder uitstel van betaling van belastingen

Je kunt als ondernemer tot 1 oktober 2020 uitstel aanvragen voor het betalen van belastingen of verlenging aanvragen van het uitstel op voorwaarde dat de betalingsproblemen zijn ontstaan door de coronacrisis. Daarmee loopt het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af. Heb je al in een vroeg stadium uitstel van betaling aangevraagd, dan is toegezegd door het Kabinet dat het uitstel niet voor 1 oktober 2020 wordt ingetrokken.

Heb je alleen uitstel van 3 maanden aangevraagd, en geen verlenging aangevraagd of gekregen, dan moet je de nieuw opgekomen betalingsverplichtingen hervatten na afloop van de 3-maandentermijn. Dit kan al (ruim) voor 1 januari 2021 het geval zijn. De Belastingdienst informeert de ondernemers bij wie het initiële uitstel afloopt, over de mogelijkheid om het uitstel vóór 1 oktober 2020 te verlengen. Maak je daar als ondernemer geen gebruik van en je betaalt de nieuwe betalingsverplichtingen niet, dan wordt de invordering opgestart.

Er komt een terugbetalingsregeling van twee jaar, tot 1 januari 2023, om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. Als de periode van twee jaar te kort is voor je, kun je contact opnemen met de Belastingdienst om te kijken of er een maatwerkoplossing mogelijk (binnen het bestaande beleid). Wil je eerder aflossen, dan is dat uiteraard ook mogelijk.

Tegelijkertijd zal de tijdelijke verlaging van de invorderingsrente tot bijna nul (0,01%) worden verlengd t/m 31 december 2021. De belastingrente gaat wel weer naar 4%. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting zal tot 31 december 2021 wel worden verlaagd naar 4% van de oorspronkelijke 8%.

Vanaf 1 januari 2021 moeten nieuwe belastingaanslagen binnen de reguliere betaaltermijnen worden betaald. In de praktijk betekent dit dat de belastingen over de tijdvakken vierde kwartaal 2020, december 2020 en de 13e vierwekenperiode 2020 weer moeten worden betaald, aangezien de betalingsverplichting dan in 2021 valt.

Verzuimboetes
De tijdelijke versoepeling t.a.v. de verzuimboetes komt per 1 januari 2021 te vervallen. Betaal je de loonbelasting of btw niet op tijd in januari 2021, dan zal de Belastingdienst de ‘normale’ boetes weer opleggen.

Bron: www.coronaregelingen.nl

 


Subsidie Praktijkleren 2020

Het is nog tot 16 september 17:00 uur mogelijk de subsidie Praktijkleren 2020 aan te vragen.

Bent u een erkend leerbedrijf en biedt u uw personeel een praktijk- of leerwerkplaats aan, dan komt u mogelijk in aanmerking voor deze subsidie.
De subsidie betreft een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. U vraag de subsidie na afloop van de begeleiding aan. Dat wil zeggen dat u nu subsidie kunt aanvragen voor het schooljaar 2019-2020.

Als wij de subsidie voor u aanvragen hebben we de Praktijkovereenkomst (POK) nodig van de opleidingsinstantie met de leerling (uw werknemer) en u. De subsidie kan oplopen tot een bedrag van 2700 euro per leerling. 

Let op de sluitingsdatum van 16 september a.s.!

 


Post Consultancy

Marsdiep 4
8321 MC Urk

0527 - 68 72 04
0527 - 69 09 53
06 - 50 86 33 35


NOAB keurmerk RGB

Volg ons op:

Bel mij terug

Laat uw gegevens achter en wij nemen spoedig contact met u op.
Vul uw naam in aub
Invalid email address.
Vul uw telefoonnummer in aub.
Invalid Input