Kantoornieuws

Nieuwe maatregelen kabinet inzake Corona voor economie & ondernemers

Datum 18 maart 2020

Nieuwe maatregelen kabinet inzake Corona voor economie & ondernemers

Het kabinet heeft gisteravond een nieuw pakket aan economische maatregelen getroffen vanwege het coronavirus.

De nieuwe maatregelen betreffen:

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (van minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

 1. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

NB: Gemeente is uitvoerend. Neem contact met uw gemeente op.

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor (2 weken). De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

NB: U kunt uitstel aanvragen nadat u een aanslag hebt ontvangen die u niet meer kunt betalen. Het wijzigen van uw voorlopige aanslag IB/Vpb vanwege een lagere winstverwachting is ook mogelijk.

 1. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

 1. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

 1. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen.

 1. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

 1. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus.

De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.

Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op Rijksoverheid.nl/coronavirus of op het RIVM. Of ga naar de website van de Kamer van Koophandel. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 - 2117.

Post Consultancy Advies- en administratiekantoor

Telefoon: 0527-687204
E-mail:


Regelingen Rijksoverheid in relatie tot het coronavirus

Regelingen Rijksoverheid (in relatie tot het coronavirus)

Wanneer het coronavirus uw bedrijfsvoering beïnvloed onderstaand een aantal regelingen en/of maatregelen vanuit de Rijksoverheid waar u als ondernemer wellicht gebruik van kunt maken:

Werktijdverkorting:
Wanneer uw personeel tijdelijk niet of minder ingezet kan worden kunt u een werktijdverkortingsvergunning aanvragen en een WW-uitkering voor uw personeel, als u aan de voorwaarden voldoet. Dit betreft een tijdelijke oplossing voor een periode van 2 tot 24 weken. U kunt alleen aanvragen voor personeel waarvoor u een loondoorbetalingsverplichting heeft. Dus voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten is het niet mogelijk.
Aanvragen van de vergunning doet u via het ministerie van SZW via deze link te bereiken. U moet als bijlage een lijst met de desbetreffende werknemers aanleveren.

Wanneer u de vergunning ontvangen heeft kunt u bij het UWV via de volgende link vervolgens een WW-uitkering aanvragen. De werkgever betaalt het salaris volledig door en ontvangt een vergoeding van 70% van het doorbetaalde brutosalaris (SV-loon) van het UWV.

Zie de nieuwspagina van het Ministerie SZW voor de laatste stand van zaken.

NB: De regeling gaat in vanaf het moment van indienen van de aanvraag tot vergunning. De website van het Ministerie is momenteel slecht bereikbaar

ZZPérs en Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz):
Als ZZP’er kunt u geen beroep doen op werktijdverkorting. U kunt wel een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) wanneer u in (tijdelijke) financiële problemen komt die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. De gemeente voert deze regeling uit en beslist over het recht op ondersteuning en de hoogte van de uitkering. Kijk op de website van Rijksoverheid voor meer informatie of neem direct contact op met de eigen gemeente.

Bijzonder uitstel van betaling belastingen
Ondernemers die door het Coronavirus in de problemen komen, kunnen bij de Belastingdienst een verzoek om bijzonder uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting aanvragen.

De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer bij zijn aanvraag meldt dat hij door de Coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden.

Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. Ondernemers die een lagere winst verwachten kunnen bovendien uiteraard een verzoek indienen voor het verlagen van de voorlopige aanslag. Aldus de minister Wiebes, Hoekstra en Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer.

Een formulier voor het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling is te vinden op Belastingdienst.nl.

Calamiteiten- en kort verzuimverlof
Voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden kan calamiteitenverlof of kort verzuimverlof worden aangevraagd bij de werkgever.

- Dit verlof kan een paar uren tot een paar dagen duren en doet zich bijvoorbeeld. voor als een medewerker thuis voor een (met het virus besmet) gezinslid moet zorgen.
- Als het gaat om quarantainemaatregelen, dan kan dit verlof niet worden aangevraagd maar je moet wel een ziekmelding doen.
- Gedurende dit verlof betaalt de werkgever 70% van het salaris door, met als ondergrens het minimumloon (tenzij in de CAO andere afspraken zijn gemaakt).
- Het verlof duurt maximaal tweemaal het aantal uren dat de medewerker in een week werkt, per periode van 12 maanden.

Langdurend zorgverlof

Een medewerker heeft recht op langdurend zorgverlof als deze te maken krijgt met een levensbedreigend situatie van een zieke partner, kind of ouder.

- Voorwaarde is dat het leven van de persoon in kwestie op korte termijn gevaar loopt.
- Tijdens dit verlof is er geen verplichting om het loon door te betalen (tenzij de CAO anders voorschrijft).
- Het verlof bedraagt maximaal 12 keer de helft van het aantal uren dat de medewerker werkt per week.
- De aanvraag dient minimaal 2 weken voor de ingangsdatum bij de werkgever te worden gedaan

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
De bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het Coronavirus en daardoor in liquiditeitsproblemen komen, kunnen tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. Er komt een nieuwe tijdelijke (geldig tot 1 april 2021) maatregel – die voor de brede doelgroep mkb-bedrijven zal worden ingezet – waarmee de Staat een hoger garantieaandeel aanbiedt in de BMKB.

In de huidige regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Voor deze maatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. 

Crisisnummers
De overheid heeft op 28 februari een landelijk crisisnummer geopend voor alle vragen over het Coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031-20 205 1351.

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook te bereiken via het KVK-coronaloket.

Rijksoverheid

Op deze pagina biedt de Rijksoverheid informatie voor ondernemers rondom het Coronavirus, en op deze pagina informatie voor werkgevers en werknemers

Dit betreffen maatregelen zoals die op dit moment kenbaar zijn gemaakt. Vanwege de huidige onzekere situatie kan het zijn dat er zaken opnieuw wijzigen. De overheid beraadt zich momenteel over diverse aanvullende en/of verruimde maatregelen. Hou daarom goed de websites van Rijksoverheid in de gaten en onze website en overige informatiekanalen. Advies is in ieder geval om tijdig actie te ondernemen wanneer u verwacht in de problemen te komen.

Post Consultancy Advies- en Administratiekantoor
Telefoon: 0527-687204
E-mail: .


Gevolgen coronavirus voor onze dienstverlening

Het gaat in tegen alles waar we voor staan als team van Post Consultancy qua laagdrempeligheid en klantcontact maar ook wij zijn helaas genoodzaakt om de volgende maatregelen te treffen (in navolging van de adviezen hierover van Rijksoverheid en RIVM):

 • Alle face tot face afspraken komen te vervallen.
 • Het kantoor is gesloten voor klanten, relaties en overige bezoekers.
 • Poststukken kunnen in de brievenbus gedeponeerd worden en als het grote poststukken betreft die niet in de brievenbus passen kunnen deze in de daarvoor bestemde plastic container die voor de ingang van het kantoor staat gedeponeerd worden. Onze receptioniste heeft daar zicht op en pakt het direct binnen. Dit is mogelijk tussen 8.30 uur en 16.00 uur. Daarvoor en daarna zal de container niet (direct) geleegd worden.
 • Een groot deel van onze medewerkers werkt thuis en hebben geen offline afspraken.
  Via telefoon en e-mail zijn we gewoon bereikbaar. Als er afspraken of consults gepland staan, kunnen die telefonisch plaatsvinden of via webcam, WhatsApp bellen of andere technische toepassingen.

Deze maatregelen gelden in ieder geval voor de komende twee weken dus tot maandag 30 maart.
We houden u via onze gebruikelijke informatiekanalen zoveel als mogelijk op de hoogte van eventuele wijzigingen in deze situatie.

Ook zullen we u als klant en dan met name de ondernemers via onze informatiekanalen proberen zoveel als mogelijk (in deze hectische en zich snel kunnen wijzigende omstandigheden) ook van advies te voorzien inzake maatregelen en mogelijkheden vanuit Rijksoverheid om u tegemoet te komen in deze lastige omstandigheden.

We hopen op uw begrip voor het nemen van deze ingrijpende maatregelen en wensen u ook veel sterkte in deze periode.

Het Team van Post Consultancy

Telefoon: 0527- 687204

E-mail:

Website: https://www.post-consultancy.nl/nieuws/kantoornieuws

Facebook: https://www.facebook.com/postconsultancy

Twitter: www.twitter.com/PostConsultancy


Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland

Als onderdeel van de Regiodeal (tussen het Rijk en de regio o.a. om Maritiem Urk te versterken) is het Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland opgericht. Doel van het Fonds is om de beroepsbevolking blijvend inzetbaar te houden op de maritiem technische arbeidsmarkt en om de economische positie van het Maritiem Cluster Urk te versterken. 
Het fonds wil gerichte scholing stimuleren en toegankelijk maken door een financiële tegemoetkoming te bieden in de vorm van een tegoedbon van maximaal € 5.000. De regeling richt zich in het bijzonder op de doelgroep tot mbo-4 niveau en woonachtig of werkzaam in de maritieme sector is op Urk of in de Noordoostpolder. Medewerkers van bedrijven kunnen de gevraagde kennis en vaardigheden op peil houden of brengen en ook kunnen mensen worden opgeleid voor beroepen waar het bedrijfsleven in de maritieme sector behoefte aan heeft.

Voor de beroepsvisserij IJsselmeer-Markermeer-IJmeer is een extra tegoedbon beschikbaar om de kansen (omscholing) op de arbeidsmarkt te vergroten.

Meer informatie is te vinden op www.flevoland.nl/scholingsfonds. Mocht u vragen hebben over deze regeling kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen via 0527-687204 of

NB: Stapeling met regelingen van het OTIB of OOM is toegestaan


Vervalste diploma's; Controleren diploma sollicitant.

In het Algemeen Dagblad van 28 oktober 2019 waarschuwt de MBO Raad voor vervalste diploma's. Vooral in de zorg en in de installatietechniek nemen de meldingen van misbruik toe. Werkgevers moeten dan ook allert zijn op eventueel gebruik van vervalste diploma's.

Wat kunt u als werkgever doen bij twijfel of vermoedens van een vervalst diploma?
Als u zekerheid wenst over een afgeronde opleiding, kunt u een kandidaat vragen om een digitaal uittreksel van het diploma. Dit kan de sollicitant gratis downloaden op de site van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Een van de kenmerken waaraan u de echtheid van het document kunt herkennen is een blauwe balk bovenaan het document met de melding 'Gecertificeerd door diplomaregister. duo.nl Dienst Uitvoering Onderwijs, certificaat uitgegeven door......'
(bron: Aan de orde NOAB jaargang 29 nr. 4 -2019)


Nieuw btw-identificatienummer eenmanszaken

Vanaf 1 januari 2020 krijgen eenmanszaken en ZZP’ers een nieuw btw-identificatienummer.

Alle eenmanszaken krijgen in het najaar van 2019 een brief van de Belastingdienst met daarin een nieuw btw-identificatienummer (ook wel btw-id genoemd). Dit nieuwe nummer gaat u vanaf 1 januari 2020 gebruiken bij al uw contacten met klanten of leveranciers. U moet dit nummer vermelden op uw facturen en uw website. Staat uw oude nummer nog op uw briefpapier, website of andere communicatiemiddelen? Vervang het dan door het nieuwe btw-identificatienummer. Doet u zaken binnen de EU? Vraagt u btw over de grens terug? Dan moet u het btw-id tijdig doorgeven aan uw leveranciers.

Waarom een nieuw nummer?
In het oude btw-nummer is uw burgerservicenummer (BSN) verwerkt waardoor uw privacy niet goed beschermd is. Het nieuwe nummer ziet er als volgt uit: Landcode NL, 9 cijfers, de letter ‘B’ en een controlegetal van 2 cijfers. De 9 cijfers hebben niets meer met uw BSN te maken.

Twee btw-nummers in plaats van één
De gekozen oplossing door de belastingdienst betreft een tussenoplossing, waardoor je in de praktijk twee nummers gaat gebruiken. Uw huidige btw-nummer noemen we voortaan het omzetbelastingnummer (ob-nummer). Dit nummer blijft u gebruiken bij contact met de Belastingdienst (o.a. voor uw aangifte omzetbelasting). Het nieuwe nummer (btw-identificatienummer) is dus voor uw facturen, websites en voor handel binnen de EU.

Met deze maatregel is de privacy van ondernemers beter beschermd omdat het btw-nummer op basis van uw BSN niet meer richting klanten kenbaar wordt gemaakt.

Nieuwe ondernemers die starten ná 1 januari 2020 krijgen 1 btw-identificatienummer (btw-ID).

Na ontvangst van uw nieuwe btw-identificatienummer moet u dus zorgen dat:
- Het btw-id wordt ingevuld in uw administratie
- Uw facturen en overige verkoopdocumenten (lay-out) zijn voorzien van dit nummer
- Het nieuwe nummer op uw website wordt geplaatst
- Het nieuwe nummer wordt doorgegeven aan leveranciers binnen de EU.


Post Consultancy

Marsdiep 4
8321 MC Urk

0527 - 68 72 04
0527 - 69 09 53
06 - 50 86 33 35


NOAB keurmerk RGB

Volg ons op:

Bel mij terug

Laat uw gegevens achter en wij nemen spoedig contact met u op.
Vul uw naam in aub
Invalid email address.
Vul uw telefoonnummer in aub.
Invalid Input