Kantoornieuws

Kleineondernemersregeling omzetbelasting (KOR) verandert per 1 januari; dit moet u weten!

Bent u ondernemer en is uw omzet minder dan 20.000 euro? Dan is dit bericht van groot belang voor u.

Per 2020 wordt namelijk de kleineondernemersregeling (KOR) vervangen door een omzet-gerelateerde vrijstelling van de omzetbelasting.

Huidige regeling (KOR)
Volgens de huidige regels trek je de btw die je zelf hebt betaald af van de btw die je hebt gerekend aan je klanten. Wanneer het bedrag dat overblijft minder is dan 1.883 euro, hoef je maar een gedeelte of helemaal geen btw te betalen. Ook kan het zijn dat je een ontheffing krijgt van de administratieve verplichtingen.

Nieuwe regeling: vrijstelling (OVOB)
Vanaf 2020 geldt een omzet-gerelateerde vrijstelling voor de btw. Deze kun je gebruiken als je omzet exclusief btw in een kalenderjaar niet hoger is dan 20.000 euro. De omzet uit btw-vrijgestelde diensten telt niet mee voor de omzetgrens. Hieronder vallen bijvoorbeeld medische diensten, sportdiensten en diensten door schrijvers en journalisten.

Ondernemers kunnen, net als bij de KOR, zelf kiezen of ze gebruik willen maken van de regeling. Kern van de nieuwe regeling is dat de ondernemer die onder de omzetgrens (€ 20.000) blijft en ervoor kiest om de nieuwe regeling toe te passen, geen btw in rekening brengt aan zijn afnemers. Daar staat tegenover dat hij de btw die andere ondernemers aan hem in rekening brengen, niet in aftrek kan brengen. Ondernemers die voor toepassing van de nieuwe KOR kiezen, zijn als hoofdregel ontheven van het doen van btw-aangifte en de daarbij horende administratieve verplichtingen voor de door hen verrichte goederenleveringen en diensten in Nederland. De nieuwe regeling wordt (in tegenstelling tot de KOR) ook toegankelijk voor niet-natuurlijke personen. Hierdoor kunnen, naast natuurlijke personen, bijvoorbeeld ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en bv’s, gebruikmaken van de bijzondere regeling voor kleine ondernemers. 

WILT U GEBRUIK MAKEN VAN DE NIEUWE REGELING DAN MOET U ZICH AANMELDEN VOOR 20 NOVEMBER BIJ DE BELASTINGDIENST!

NB: later aanmelden kan ook maar dan schuift de ingangsdatum op naar het eerstvolgende tijdvak mits aangemeld uiterlijk vier weken voor het nieuwe kwartaal. Aanmelden door op de website van de Belastingdienst een pdf in te vullen en te downloaden.

Kiezen voor de btw-vrijstelling heeft ook een keerzijde. Bij zakelijke investeringen of kosten kun je de betaalde btw niet verrekenen als voorheffing.

Heb je veel zakelijke klanten? Bij gebruik van de nieuwe KOR kun je geen btw op inkopen en zakelijk kosten verrekenen. Je 'inkoopprijs' wordt dus hoger. Om dezelfde marge te houden moet je je verkoopprijs-zonder-btw verhogen. Voor zakelijke klanten wordt jouw product dan minder interessant.

De nieuwe regeling geldt voor ten minste 3 jaar. Opzegging kan dus pas na 3 jaar. Na opzegging kunt u ook pas weer terug in de nieuwe regeling na 3 jaar.
Verwacht u dus de komende 3 jaar om grote investeringen te doen dan is het niet raadzaam om u aan te melden voor de nieuwe regeling.

Hulpmiddel en overige informatie
De Belastingdienst heeft een speciaal hulpmiddel ontwikkeld, waarmee de ondernemer kan nagaan of hij voldoet aan de voorwaarden om mee te doen aan de nieuwe KOR. Ook heeft de Belastingdienst een aantal voorbeelden uitgewerkt om te laten zien wat wel of niet meedoen aan de nieuwe KOR in de praktijk betekent voor verschillende beroepsgroepen en in verschillende situaties.

Het hulpmiddel, alle informatie over de nieuwe KOR en het aanmeldformulier zijn te vinden op de website van de Belastingdienst.

Voorwaarden voor deelname aan nieuwe regeling:
1. U moet btw-ondernemer zijn
2. U moet in Nederland gevestigd zijn
3. Uw omzet mag niet hoger dan 20.000 euro zijn

Gevolgen bij gebruik nieuwe regeling:
1. U doet geen btw-aangifte meer
2. U brengt geen btw in rekening
3. U vermeldt geen btw op de factuur (wel dat er een vrijstelling is; of helemaal geen factuur)
4. U kunt geen btw meer aftrekken
5. U moet wel uw inkoopfacturen betalen
6. U moet uw omzet toetsen i.v.m. de 20.000 euro grens
7. De regeling kan niet zomaar beëindigd worden (dus ook niet bij het doen van een grote investering).

Enkele situaties waarbij toch omzetbelasting is verschuldigd ondanks de KOR-regeling:
- Bij levering van een nieuw of bijna nieuw vervoermiddel naar een ander EU-land
- Levering van een onroerende zaak die in eigen onderneming is gebruikt en/of rechten waaraan deze onroerende zaak is onderworpen
-Aankopen van goederen en diensten terzake waarvan de heffing van omzetbelasting is verlegd naar de afnemer.
- Aankopen van goederen die de ondernemer intracommunautair (uit ander EU-land) verwerft bij overschrijding van 10.000 euro drempel
- Geen mogelijkheid voor vergunning art 23.
- Ondernemer kan opteren voor belaste verhuur onroerende zaak
Mocht er achteraf toch een aangifte gedaan worden kan dit via de suppletie

Geen ontheffing aangifteverplichting voor omzetbelasting geldt bij omzetbelasting die naar de ondernemer is verlegd, zoals:
- verlegd naar afnemer in Nederland, door niet in Nederland gevestigde ondernemer
- verlegd naar aannemer voor werk van stoffelijke aard door onderaannemer
- verlegd bij uitlening van personeel
- verlegging bij levering onroerende zaak, na optie
- verlegging bij levering telefoons, laptops etc. boven de 10.000 euro per jaar
- verlegging omzetbelasting voor oude materialen (lompenregeling)

Wilt u gebruik maken van de nieuwe regeling, neem dan voor 20 november contact met ons op via 0527-687204. Mocht u nog vragen hebben over de nieuwe regeling na het lezen van bovenstaande, we geven u graag nog een toelichting.


Let op: 16 september sluitingsdatum subsidie Praktijkleren 2019!

16 september as is de uiterste aanvraagdatum inzake de subsidie Praktijkleren 2019.

Heeft u als werkgever (in bepaalde sectoren waar een tekort dreigt te ontstaan voor gekwalificeerd personeel) en als leerwerkbedrijf een leerling of student onder begeleiding dan komt u wellicht in aanmerking voor deze subsidie. Het gaat dan voornamelijk om BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) trajecten waarbij de leerling bij u werkt en een aantal weken per jaar de desbetreffende opleiding op school volgt (denk aan SW6 in BBL vorm).

Wat wij nodig hebben om de aanvraag in te kunnen dienen is sowieso de praktijkovereenkomst met het opleidingsinstituut van de leerling en het BSN nummer van de leerling.
Denkt u in aanmerking te komen, neem dan deze week nog contact met ons op (via  of 0527-687204) zodat we dit kunnen checken en de aanvraag in kunnen dienen.

NB: de subsidie werkt met terugwerkende kracht dus het gaat u om leerlingen die in het schooljaar 2018-2019 begeleiding hebben ontvangen.

 


Even voorstellen.....

We willen graag onze nieuwe collega Thijs van Urk aan u voorstellen.

Thijs is sinds 1 mei bij ons in dienst en heeft inmiddels al aardig wat jaarrekeningen voor verschillende klanten samengesteld. 
Thijs komt (ook) uit Urk, is 46 jaar, getrouwd en vader van vijf kinderen. Na ruim twintig jaar als boekhouder / administrateur in het Urker bedrijfsleven te hebben gewerkt ziet hij het nu als nieuwe uitdaging om voor de vele verschillende klanten van Post Consultancy onder andere de jaarrekening samen te stellen en de diverse controles uit te voeren.

THIJS KLEIN

'... Post Consultancy heeft een enthousiast team waar ik me meteen thuis bij voel. Dat gevoel willen we ook graag doorgeven aan onze klanten. Ik zie en spreek u dus graag op ons kantoor op het Marsdiep!"


Nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Per 1 januari 2020 geldt deze nieuwe wet. U moet voor die tijd uw salarissoftware, arbeidscontracten en overeenkomsten met opdrachtgevers hierop aanpassen.
Onderstaand een aantal belangrijke wijzigingen:
Vast contract na 3 jaar:
de ketenbepaling wordt verlengd van twee naar drie jaar. Werknemers krijgen pas na 3 jaar of na drie tijdelijke contracten recht op een vaste baan. Geldt ook voor contracten die eindigen op of na 1 januari 2020.
Cumulatiegrond bij ontslag:
U mag verschillende ontslaggronden met elkaar combineren.
Aanbod vaste arbeidsomvang:
Aan oproepkrachten met een nulurencontract of min-maxcontract moet u straks elk jaar een aanbod voor vaste arbeidsomvang doen, gebaseerd op gemiddeld gewerkte arbeidsduur in afgelopen 12 maanden.
WW-premie:
Voor medewerkers met een vaste contract gaat u lagere WW-premie betalen en voor werknemers met een flexibel contract een hogere premie.
Transitievergoeding:
Ook werknemers met een tijdelijk contract hebben recht op een transitievergoeding.
Elke werknemer heeft vanaf dag 1 recht op een transitievergoeding (was voorheen pas na 2 jaar).
Hogere opbouw voor werknemers met dienstverband langer dan 10 jaar vervalt.
 
Hou de komende tijd de berichtgeving omtrent de WAB goed in de gaten.

LET OP: Subsidieregeling Praktijkleren 2019 weer open!

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of leerwerkplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling Praktijkleren.

Voor het school-, studiejaar 2018/2019 kunt u een aanvraag indienen van 2 juni 2019 09.00 uur tot en met 16 september 2019 tot uiterlijk 16.59 uur.

LET OP:
Naast de opleidingsrichtingen Techniek, Landbouw en Natuurlijke omgeving geldt de regeling nu ook voor Gezondheidszorg, Gedrag en Maatschappij. Denk hierbij aan Verpleegkunde, Fysiotherapie, Logopedie, HRM en Personeel&Arbeid .

RVO.nl kan bij uw bedrijf een controle uitvoeren. Daarom is het van belang dat uw administratie op orde is. Per vmbo leerling, mbo BBL deelnemer of hbo student moet u beschikken over:
Een geldige praktijkleerovereenkomst
Aanwezigheidsadministratie in uw leerbedrijf
Administratie waarmee u de voortgang, de begeleiding en de manier waarop het deel van de leerdoelen/kwalificaties/kwaliteiten van de beroepsvorming is behaald, aantoont
Een kopie van het diploma

Maak om de begeleiding aan te tonen kopieën van afgetekende opdrachten/beoordelingen uit het BPV handboek voordat uw MBO-BBL-deelnemer met het BPV handboek uw leerbedrijf verlaat, of van opdrachten die een HBO-student binnen uw bedrijf heeft uitgevoerd. U kunt ook tussentijdse gespreks-, beoordelings,- en evaluatieverslagen gebruiken om de begeleiding aan te tonen. Bewaar deze administratie dus goed.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze subsidie en/of wilt u een aanvraag indienen? We helpen u daar graag bij. 
Neem contact op met Johannes Weerstand via 0527-687204 of via


Subsidie Afzetbevorderingsprojecten voor Visserij & Aquacultuur

Vandaag 1 juli 2019 gaat de subsidieregeling 'Afzetbevorderingsprojecten voor visserij en aquacultuur open bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Doelgroepen:
Producenten Organisaties, brancheorganisaties, visafslagen, visverwerkers of visgroothandelaren.

Doel:
Kwaliteit of toegevoegde waarde verbeteren, vinden van nieuwe afzetmarkten, traceerbaarheid van producten verbeteren, bekendheid vergroten

Subsidie:
Subsidiabele kosten moeten minimiaal 400K zijn.
MKB-onderneming: 50% maximaal subsidie
Niet-MKB: 30% subsidie
(uitzonderingsgevallen 75%)
Maximale subsidie 900K per project.
Beschikbaar budget: 2,8 mln.

Aanvraagtermijn:
1 juli 2019-12 september 2019.
Tenderregeling (rangschikking obv score criteria)

Meer info is te vinden via de link. Voor vragen en of het indienen van een aanvraag: 0527-687204. 


Post Consultancy

Marsdiep 4
8321 MC Urk

0527 - 68 72 04
0527 - 69 09 53
06 - 50 86 33 35


NOAB keurmerk RGB

Volg ons op:

Bel mij terug

Laat uw gegevens achter en wij nemen spoedig contact met u op.
Vul uw naam in aub
Invalid email address.
Vul uw telefoonnummer in aub.
Invalid Input